Bezpečnostní pokyny pro práci s leptací pastou na skloVšeobecné pokyny při práci

Je třeba respektovat všeobecná pravidla pro manipulaci s chemikáliemi. Obsahuje hydrogendifluorid amonný! Nejist, nepít, nekouřit během manipulace s přípravkem. Po skončení práce si pečlivé umyjte ruce. Zabránit kontaktu s pokožkou. Odstranit kontaminovaný oděv. Používat pracovní rukavice a na oči ochranné brýle nebo štít. Pracujte v dobře větrané místnosti. K uvedeným pokynům se vztahují standardní věty z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a to: K H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí a další, uvedené kódem P___ v pokynech pro bezpečné zacházení.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+ P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 0kamżitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (Tel: 224919293. 224915402). P405 Skladujte uzamčené. Likvidace: nepoužitý výrobek nebo obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Zcela vyprázdněný obal odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.
Copyright | vin-mark.cz | Privacy

[XHTML 1.0] [CSS]